Slider

Bezpieczna Gmina / Bezpieczna Dzielnica
Strategia Przeciwdziałania Przestępczości Poprzez Projektowanie Przestrzeni

Głównym celem projektu jest opracowanie i przygotowanie procedur wdrożenia Strategii CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design =  Przeciwdziałania Przestępczości Poprzez Projektowanie Środowiska) w warunkach lokalnych. Projekt zakłada przygotowanie opracowań naukowych Strategii CPTED w ujęciu kryminologicznym oraz administracyjnoprawnym, które to będą stanowiły naukową podstawę do przygotowania przewodników: 1) Bezpieczna Gmina, 2) Bezpieczna Dzielnica.

Projekt skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Adresatem są zarówno gminy wiejskie, jak i miejskie. Opracowania naukowe oraz przystępne przewodniki wdrożenia Strategii CPTED, zawierają podstawowe informacje prawne, wskazówki oraz praktyczne rady, w jaki sposób dokonać kompleksowej rewitalizacji przestrzeni, aby wpłynęła na rewitalizację społeczną – tym samym przełożyła się na spadek przestępczości.

Bezpieczna Gmina
Bezpieczna Dzielnica


Strategia CPTED
(Crime Prevention Through Environmental Design)

Strategia CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) Strategia prewencji kryminalnej poprzez kształtowanie przestrzeni, łącząc elementy socjologii, psychologii z architekturą i urbanistyką, zakłada ograniczenie okoliczności, sprzyjających popełnianiu przestępstw i ochronę potencjalnych ofiar. Stanowi zbiór dobrych praktyk, których zrealizowanie ma się przyczynić do spadku przestępczości i tym samym do wzrostu bezpieczeństwa wśród lokalnych społeczności. Program CPTED może być wykorzystywany zarówno w przestrzeni miasta, jak i na terenach wiejskich. Badania amerykańskie pokazują, że tam, gdzie praktykowano CPTED, wywołało ono zwiększoną interakcję społeczności i zainteresowanie sąsiedzkie przestępczością, zwiększone wykorzystanie przestrzeni sąsiedzkiej przez mieszkańców oraz ustabilizowane lub podwyższone wartości nieruchomości. Postuluje się, aby urzędnicy samorządowi byli informowani o CPTED i jego potencjale podnoszenia „świadomości” prewencji przestępczości. Decyzje urzędników dotyczące transportu, zabudowy mieszkaniowej i komercyjnej, parków i rekreacji oraz podziału na strefy mogą wpływać na bezpieczeństwo i jakość życia. Liczne przykłady realizacji Strategii CPTED w Polsce i na świecie świadczą o skuteczności tego programu.


Zespół ekspertów

Projekt realizowany jest przy udziale członków Rady Eksperckiej Fundacji Instytut Sprawiedliwości oraz współpracowników Fundacji. Zespół składa się z pracowników naukowych oraz samorządowców. Eksperci posiadają bogate doświadczenie naukowe oraz praktyczne.


Prof. nadzw. UG, dr hab. Wojciech Zalewski
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Zakładu Kryminologii na WPiA UG. Specjalista w zakresie prawa karnego, kryminologii i wiktymologii. Adwokat, redaktor naczelny czasopisma The Polish Journal of Criminology, członek Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, ekspert Narodowego Centrum Nauki (2017), Członek rad naukowych czasopism „Archiwum Kryminologii” oraz „Prawa Człowieka, Human Rights, Humanistyczne Zeszyty Naukowe”. Autor ponad stu artykułów, studiów, glos, rozdziałów w książkach i komentarzach oraz monografii, Członek Polskiego Centrum Mediacji (PCM), Association Internationale de Droit Pénal (AIDP), a także European Society of Criminology (ESC). Członek Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (2009-2014) ,członek Zespołu Doradców do spraw Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym (2010-2015), członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

Prof. nadzw. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny – specjalista z zakresu prawa administracyjnego oraz legislacji. Wieloletni wykładowca akademicki, członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (w latach 2012 -2018), Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (w latach 2012-2016). Autor wielu monografii naukowych i opracowań praktycznych. Prowadzi własną kancelarię prawną.

 

Dr Paweł Petasz
Adwokat, doktor nauk prawnych, wieloletni wykładowca akademicki. W roku 2002 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2002 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2010 r. obronił pracę doktorską pt. Przemiany karnoprawnej ochrony wolności sumienia i wyznania w Polsce. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego. Ukończył kurs prawa amerykańskiego, zawodowy kurs pedagogiczny oraz podyplomowe studium gospodarowania nieruchomościami, studiował psychologię. Specjalizuje się w prawie karnym przestępstw oraz prawie wykroczeń, pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów i Doktorantów. Uniwersytetu Gdańskiego.

Dr Tomasz Bojar-Fijałkowski
Doktor nauk prawnych, prawnik, magister zarządzania. Zatrudniony na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, współpracownik wielu szkół wyższych, w tym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor 91 artykułów i rozdziałów w monografiach poświęconych prawu publicznemu, szczególnie prawu ochrony środowiska, prawu administracyjnemu materialnemu i prawu gospodarczemu publicznemu, wydanych w Polsce, Hiszpanii, Czechach, Kazachstanie i Ukrainie. Redaktor i współredaktor 5 monografii „Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym: teoria i praktyka”, „Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty sprawiedliwości ekologicznej”, „Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce”, „Gospodarcze prawo środowiska”, „Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej”. Autor monografii „Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce”. Pracę naukową łączy z pracą w gospodarce komunalnej oraz administracji publicznej: Pomorski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Budownictwa, Gmina Władysławowo, Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Dr Jacek Wałdoch
Doktor nauk prawnych, samorządowiec, mediator, od 2011 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz wykładowca na Uniwersytecie Trzeciego Wieku (projekt społeczny „Złota Jesień Seniora”). Historyk prawa, założyciel Stowarzyszenia Pamięci Obozu KL Stutthof, fundator Fundacji Pruszczanie.pl i redaktor naczelny portalu pruszczanie.pl, członek Stowarzyszenia Arcana Historii, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin, sekretarz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Pruszczu Gdańskim. W ramach działalności społecznej kierował wieloma projektami finansowanymi ze środków publicznych. Uczestnik szkoleń z zakresu mediacji cywilnych, gospodarczych oraz karnych (certyfikaty nr: 930/MCG/06/Warszawa/2014; 2202/MK/Warszawa/2014; 138/B/05/2014). Od 2014 r. czynny mediator w Polskim Centrum Mediacji o/Trójmiasto oraz propagator idei pozasądowego rozwiązywania sporów.

Marcin Brzeski
Prawnik, z-ca kierownika Działu Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego (do 2014 r. pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji UG – Katedra Prawa Administracyjnego). W zakresie prawa administracyjnego specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych oraz ustroju samorządu terytorialnego. Autor artykułów naukowych dotyczących prawa administracyjnego. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą ustroju jednostek samorządu terytorialnego.

Karol Ważny
Prawnik, administratywista, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – Katedra Prawa Administracyjnego. Autor licznych publikacji i wystąpień na konferencjach poświęconych tematyce prawa administracyjnego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską. Specjalizuje się w tematyce: ustroju samorządu terytorialnego, polityki bezpieczeństwa, dostępu do informacji publicznej oraz funkcjonowaniu trzeciego sektora. Samorządowiec i społecznik – aktywista licznych organizacji pozarządowych.

 

Arkadiusz Zygmunt
Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UG, jego praca magisterska oraz pierwsze zainteresowania badawcze dotyczyły kryminologicznych aspektów kształtowania bezpiecznej przestrzeni. Certyfikowany mediator Polskiego Centrum Mediacji i współzałożyciel kancelarii KANCLEX. Udzielał się w prawie dwudziestu organizacjach o różnym profilu działania, a także pracował w sądach i zespołach kuratorów dla dorosłych oraz wykładał na Gdańskim Uniwersytecie III Wieku. W ramach działalności swojej kancelarii przybliża tematykę kształtowania bezpiecznej przestrzeni na wykładach i konsultacjach dla biur architektonicznych oraz firm deweloperskich. Prelegent na targach mieszkaniowych w zakresie kryminologicznych aspektów bezpiecznej architektury. W wolnym czasie licencjonowany przewodnik turystyczny i pilot wycieczek, miłośnik historii i architektury.


Fundusz Sprawiedliwości

Pomoc pokrzywdzonym i świadkom |Przeciwdziałanie przestępczości | Pomoc postpenitencjarna
Projekt Bezpieczna Gmina /Bezpieczna Dzielnica jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2019-2023.

Fundusz Sprawiedliwości, a właściwie Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Fundusz został utworzony na podstawie art. 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego, jego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Szczegółowe zasady udzielania pomocy i dotacji w ramach Funduszu, zostały określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Materiały do pobrania

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ramach projektu.

PLIKI DO POBRANIA

Konferencja

Zachęcamy wzięcia udziału w konferencji naukowej organizowanej w ramach projektu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ